Blogg

Hösteskader 2018
En tidig morgon i mitten av oktober (11/10) samlades sex grånade herrar och två ungdomar för en dagstur till Gilleleje. Härligt höstväder med fin sydostlig vind på 6-8 m/s och en snäll sjö. Vi bemannade två båtar: Sigrid med Jan, Katarina, Sune och Lennart samt Toss med Lars Ole, Flemming, Arne och Pelle. En fin bekväm översegling på ett tomt hav med Sigrid först i hamn.

Efter att ha förtöjt och kommit i ordning tågade vi upp på byn för att få tag på något till lunch. Utanför restaurang Gilleleje Havn stod ett antal limousiner parkerade tillsammans med poliser och media. Det visade sig att Israels president var på Danmarksbesök. I aktuellt på DR1 med reportage från eventet kom vi med på ett hörn då vi senare intog vår lunch nere i hamnen. Efter att ha studerat uppställningen gick vi i samlad trupp till Smörrebrödsbutiken där vi beställde tre smörrebröd per person och det var precis att vi alla fick vad vi ville. Vi var lite sena så det hade blivit urplockat. Därefter till Rema1000 för inköp av öl och vidare ner till ett bord i hamnen. Allt smakade bra och vi njöt i solskenet. Efter avslutad måltid blev det tid för lite inköp av diverse varor.

Gillelejebesöket avslutades i Sigrid med kaffe, kakor och lite snack innan det blev klart för avfärd. Nu hade vinden ökat i styrka och det blev en fin tur hem till Höganäs. Toss vann returen men fick lite motorbekymmer vid tilläggningen.
Tacka alla för en trevlig dag och en perfekt avslutning på säsongen.


För fler bilder klicka här.

 

Erfarenheter från bottenmålning med Hempel Silic One

Jan Malmberg har låtit måla sin båt Sigrid med Silic One. Målningen utfördes av en professionell målare.
Bilderna nedan visar hur ytan ser ut efter målning samt Jan’s sammanfattning av färgåtgång m.m.. Om någon har frågor kring målningen går det bra att kontakta Jan. Kontaktuppgifter finns på hemsidan under Klubben/Styrelse.

 

Brev till Höganäs kommun med anledning av de nya diskussionerna om hamnområdets framtid.

Höganäs kommun                                                                       Höganäs 2018-01-05
Nilla Billing

Nilla Billing, kommunikatör vid Höganäs kommun, har riktat ett antal frågor till HBS. Nedan följer en uppställning av frågorna samt svar på dessa.
FRÅGA:
Hur upplever ni att området runt hamnen fungerar idag?
SVAR:
Samarbetet med Höganäs kommun fungerar mycket bra och vi väljer att i denna fråga fokusera på vår egen hamnverksamhet och tycker att hamnen idag täcker våra behov på ett bra sätt, vilket inkluderar att våra behov av hamnfaciliteter är tillfredsställda. Det är också positivt att alla med båtintresse kan ha sin båt i Höganäs småbåtshamn.

Vi noterar också med tillfredsställelse att hamnen är ett omtyckt utflykts- och promenadområde för allmänheten. Detta beror till stor del på de lyckade ombyggnaderna av Kvickbadet och strandpromenaden med restauranger och annan verksamhet. Detta får vi också mycket beröm för av våra gästande båtar!
 

FRÅGA:
Hur ser ni på att kommunen vill utveckla hamnområdet och få det att leva upp under en större del av året?
SVAR:
Vi ser positivt på detta under förutsättning att man tar hänsyn till våra behov för en fungerande hamn i planarbetet, innebärande bl.a. att vi tillförsäkras uppställningsplatser vintertid i omedelbar anslutning till hamnen. Det är ju till stor del småbåtshamnen som gör området så attraktivt.
FRÅGA:
Hur skulle ni vilja att hamnområdet ser ut och fungerar om tio år?
SVAR:
Så att vi fortfarande kan bedriva hamnverksamheten på ett attraktivt och effektivt sätt och att samma kategorier av kommun-innevånarna fortfarande kan ha sin båt i hamnen. Våra behov kan sammanfattas till:

  1. Att vi har vinteruppläggning nära hamnen och att vi kan disponera samma areal för detta som idag. Att transportera båtar långa sträckor  genom Höganäs kräver helt annan utrustning och andra personella resurser än dagens.
  2. Hamnen har två bassänger. En mindre, som ligger närmast samhället, samt en större och yttre, som utgör den huvudsakliga hamnen. Bassängerna skiljs delvis från varandra av en kaj. Den inre hamnen nås från den yttre.   Ett önskemål är att den inre hamnen görs något större och fördjupas till 3m och att yttre hamnen delvis muddras till samma djup. Därvid skulle den inre hamnen utgöra ett attraktivt mål även för större gästbåtar samt att vårt vackra skolskepp kan utgå med sina aktiviteter härifrån. Den befintliga kajen mellan hamnbassängerna bör byggas ut så att den kan rymma enklare servering som i t.ex. Hornbäck och Gilleleje. Härigenom skulle hamnens attraktivitet för gästande båtar öka ytterligare. En vacker sommardag kan vi nu se sådana båtar snurra runt i hamnen för att leta plats och därefter segla vidare. Kajen kan också rymma andra aktiviteter som sjömack, mastkran, någon sjöbod etc.
  3. Att vi får en permanent plats för vårt masthus i vilket vi vinterförvarar master och annan nödvändig utrustning.
  4. Att vi lyckas uppgradera kran och övrig sjö- och upptagnings-utrustning så att vi kan hantera de flesta båtarna i hamnen. Förvaringsplats bör finns för denna utrustning då de inte används.
  5. Att det finns plats på land även under sommarsäsongen för fiskarnas utrustning, samt för de båtar som behöver torrsättas för akuta reparationer.
  6. Att det finns plats för miljöstation.
  7. Att det i planen ryms en plats för ett nytt hamnkontor med övervåning varifrån bevakning av hamnen kan skötas.
  8. Att planen även beaktar hur hamnbassängen kan utvidgas då behov av ytterligare båtplatser uppstår.

Med vänlig hälsning
Bo Lingebrant
Ordförande HBS

 

Båtbottenfärger

Informationsmöte om Hempel Silic One, 30/1 i HBS klubbhus.

Bakgrund
Dagens bottenfärger är giftiga för vattenlevande organismer och det har i flera år i olika sammanhang diskuterats om att förbjuda dessa och ersätta dem med giftfria färger och olika metoder för rengöring av båtbottnar.
Transportstyrelsen har ett regeringsuppdrag att ta fram nya regleringar för båtbottenfärg. Dessa åtgärdsförslag skall presenteras 2020.
Transportstyrelsen har utarbetat rekommendationer för att ta bort giftig färg men handläggaren, Lina Persson, poängterar att det inte alls skall uppfattas som en allmän rekommendation att ta bort giftig bottenfärg. Hon uppmanar inte alla att ta bort giftig bottenfärg nu.

Hempel Silic One
Informationsmötet lockade ett trettiotal medlemmar när Hempels säljansvarige för västkusten, Mathias Borg, och Hempels produktspecialist, Dorthe Hillerup, informerade om egenskaper och applicering av deras beväxningssläppande färg Silic One. Färgen hindrar inte påväxt av t ex havstulpaner på ytan men de sitter löst och är lätta att ta bort. Man bör rengöra ytan någon gång per säsong med t ex en “Scrubbis”.

Utvecklingen av siliconfärger började redan för ca 45 år sedan med målsättningen att reducera friktionen i vattnet och därmed spara bränsle på fartygen. Hempel arbetade vidare med konceptet med målet att få fram en biocidfri färg för fritidsbåtar. Den nya färgen, Silic One, testades på ett flertal båtar 2012 och släpptes på marknaden 2013. För att göra övergången enklare för fritidsbåtsägarna introducerades 2017 Silic Seal som kan målas på befintlig äldre bottenfärg och tjäna som grund för den nya färgen. Hempel rekommenderar dock att man tar bort den gamla färgen ned till epoxin på skrovet. Ytan skall sedan slipas, först med ett grovt slippapper och sedan med ett finare för att ge bra fäste för den nya färgen.

Första gången som Silic One skall appliceras är det ett förhållandevis stort arbete och en relativt hög kostnad. Bl a för att botten skall göras ren från gammal färg och sedan skall fyra lager av Silica One produkter appliceras. Efterföljande år skall man bara lägga på ett lager som går snabbt och till rimlig kostnad. Om båten ligger i vattnet hela året är det kanske inte nödvändigt med ett nytt lager årligen, men det kan behövas fler rengöringstillfällen. Precis som med dagens bottenfärger byggs färgskiktet på för varje år och efter 10-12 år behöver man ta bort all bottenfärg och börja om på nytt.

Hempels broschyr “Båtvårdsguide” beskriver detaljerat hur man använder Silic One. Broschyren delades ut på informationsträffen men kan också laddas ner från www.hempelyacht.se Klicka på Download vid Hitta Färgmanual.

Några saker att vara observant på:
* Färgen får inte vara äldre än 18 månader räknat från tillverkningsdatum som finns angivet på färgburken.
* En färgburk som har öppnats måste användas inom en timma. Det går inte att spara någon färg ens om locket sätts på igen.
* Skrovtemperaturen skall vara min +10 grader.
* Det får inte vara fuktigt vid målningen.
* En burk Silic One täcker 7,5 m2.

Materialkostnad för första målningen beräknat för en 10 m segelbåt (priser enligt Hjertmans katalog):
1 lager Light Primer                      2 burkar              598:-
1 lager Silic One Tiercoat             2 burkar              598:-
2 lager Silic One                           4 burkar            2196:-
Summa färgkostnad                                            3389:-

Mötet avslutades med att deltagarna kunde anmäla sitt intresse av att delta i vårens bottenfärgsaktivitet.
För ytterligare frågor och eventuellt intresse av att delta i det av HBS initierade bottenfärgsbytet, kontakta Jan Malmberg, bromaja@hotmail.com.

Efter denna informationskväll har vi goda utsikter till en win-win-situation: en giftfri bottenfärg som är en bra miljöinsats och en båt som glider lättare genom vattnet, vilket sparar bränsle och kanske ger seglare lite högra fart.

 

Föredrag 9/1 2018.  Vad gör Kustbevakningen?

Tisdagen den 9/1 hade vi nöjet att lyssna på Olof då han berättade om sitt liv som kustbevakare inför ca 30 medlemmar. Det var ett engagerande och intressant föredrag som följdes av många frågor.

Olof Thörncrantz

Olof har en bakgrund som polis men arbetar sedan 2006 som kustbevakare.

 

 

Kustbevakningen bildades 1868 och vi fick en berättelse om utvecklingen fram till idag.
Vad är då organisationens uppgifter? Jo, deras huvuduppgift är Miljöräddning
. Därutöver genomför de uppdrag från t ex polis, räddningstjänst, sjöräddning. Olof arbetar på ett s k kombinationsfartyg som är speciellt utrustat för oljesanering. De hittar nya oljeutsläpp nästan varje dag. I Sverige finns fyra fartyg av denna modell och i operativt läge är besättningen 7 personer. Intressant är att all olja är unik, den har ett “fingeravtryck”.  Genom att analysera provet vet man varifrån oljan kommer och kan sedan spåra den till enskilda fartyg. Det är mycket dyrt att förorsaka ett utsläpp, som exempel nämnde Olof att böterna för ett utsläpp av 1 liter är 50.000:- .
Den kanske viktigaste resursen när det gäller att finna oljeutsläpp är Kustbevakningens tre flygplan.

I Kustbevakningens uppgift ingår också övervakning av att sjötrafikreglerna följs. De kan t ex skriva ut böter om någon sneddar genom en trafikseparering.

Man ser vattenskotrarna som ett stort problem då de kör fort och vårdslöst utan någon kunskap om hur man uppför sig på sjön. Det har också skett dödsolyckor där helt oskyldiga personer har råkat illa ut. En intressant information är att Sverige och Danmark har en överenskommelse som säger att kustbevakning och polis får fortsätta jakt in i grannlandet upp till 50 km från strandlinjen.

Sverige har haft kustbevakningsbåtar och sjöräddningsbåtar i Medelhavet för att hjälpa till med att rädda flyktingar som kommit i urusla båtar. Olof deltog under två veckor i början av 2017 vid Lesbos.

Tack Olof för en mycket intressant kväll i ett viktigt ämne!

 

HBS Årsmöte 2017, 18 mars    
Lennart J

 

Presidiet med ordförande Bo och sekreterare André.

Församlingen djupt försjunken i Verksamhetsberättelsen.

 Vår nya externrevisor, Crister Eriksson

 Jan informerar om de nya siliconbottenfärgerna

Det var ett intressant och välbesökt årsmöte och protokollet kommer att läggas ut på hemsidan när det är klart och justerat. Ordförande Bo öppnade mötet och hälsade alla välkomna och behandlade snabbt de första formella punkterna. När det var dags för de ekonomiska delarna presenterades vår nya externrevisor, Christer Eriksson. Christer har kopplingar till HBS sedan tidigare för i sin ungdom började han sin karriär på sjön med sin första båt i Höganäs hamn. Han är nu styrelseledamot i Domstens hamn och revisor i SBU (Svenska Båtunionen) och ett antal båtklubbar.
Crister gick igenom bokslutet för 2016 och konstaterade att HBS är en välskött klubb med god ekonomi.
Som nästa punkt presenterade Bo budget 2017 som antogs av mötet.
Fram till årsskiftet 2016/2017 har HBS budget och redovisning uppdelad på Klubben resp. Arrendehamnen. Detta är nu ändrat så att HBS redovisas som en enhet vilket underlättar den ekonomiska redovisningen.
Jan hade en intressant presentation av en grupp nya bottenfärger, Siliconbottenfärger. De är helt giftfria och bygger på att ytan blir slät och hal så att havstulpaner och annat får svårt att få fäste. På långsamtgående båtar som segelbåtar bör man lyfta båten någon gång på säsongen och spola eller torka ytan ren från påväxning. Påväxningen släpper lätt eftersom den har dåligt fäste.

Planerna för vårt nya masthus presenterades. Huset är upphandlat med reservation för att bygglov beviljas. Diskussioner med kommunen pågår.
Bo presenterade också ett mycket intressant förslag för att utvidga och förbättra innerhamnen. Förslaget ser trevligt ut och skulle definitivt höja trivselfaktorn.
Styrelsen har tagit ett beslut om att reducera kontanthanteringen så mycket som möjligt. Sjö-/torrsättning samt mastning skall huvudsakligen betalas i hamnens betalautomat som är placerad på hamnkontoret. Viktigt att betalning erläggs innan lyft.
Mötet avslutades på sedvanligt vis med ett litet samkväm med fika.

Båtmässan i Göteborg 2017
Lennart Johansson

Båtmässan har slagit upp sina portar för i år och i måndags den 6 februari var jag tillsammans med Maj-Lis på plats. Vi kom upp vid ca kl 13 och det är en idealisk tid med relativt få besökare.
Mässan har som tidigare om åren i bästa fall någon enstaka segelbåt men med ett MYCKET stort antal motorbåtar av skiftande storlekar. Det är svårt att tro att det kan finnas avsättning för alla dessa. Vill man titta på segelbåtar bör man besöka de flytande mässorna på Orust i augusti.

Ovanstående bilder visar de segelbåtar som finns till beskådande. I gengäld var det en monsterbåt som ställdes ut, More 55, som lär vara den största båt som någonsin ställts ut i Göteborg.


Motorbåtarna fyller två hallar men där var få besökare.


Nytt för i år är en stor bassäng där man kan testa gummijollar, både för åror och för segel.
Där finns också ett ca 8 m långt akvarium innehållande fiskar av olika sorter o storlekar. En mycket entusiastisk man med kastspö demonstrerade olika drag och berättade hur de skulle hanteras. Fiskarna visade inget intresse för något av dragen.
För oss som är nöjda med vår båt är tillbehörsavdelningen den mest intressanta och det finns goda möjligheten att lätta på plånboken.

Som alltid är det trevligt att besöka mässan och det blir starten på årets säsong.

 

 

Noteringar från föredraget 16-10-22 om båtbottenfärger.
Lennart Johansson

Mötet var relativt välbesökt med 13 st deltagare där majoriteten kom från HBS.
Ellen Bruno från Naturskyddsföreningen, Stockholm, pratade i ungefär en timma om alternativa metoder för att skydda båtbotten från beväxning. Hon började med att poängtera att det inte finns några giftfria bottenfärger. När motsvarande kemikalier används på land kallas de för Bekämpningsmedel.

Ellen började med att beröra spolplatta med rening men menade att den inte ger någon större miljövinst. Den renar tvättvattnet ganska bra vid tvättning i slutet av säsongen, men eftersom det största läckaget är i början av sommaren när bottnen är nymålad så läcker det mesta giftet ut redan då. Hon påpekade att den enda lösningen är att sluta måla helt och använda mekaniska metoder. Därefter diskuterade Ellen “6 sätt att slippa bottenmåla”.

1. Låt andra ta hand om problemet
Använd borsttvätt precis som i tvätthallar för bilar. Man kör fram till tvätten och båten dras igenom på ca 15-25 min beroende på storlek.
För att hålla bottnen fri från beväxning behövs 2-3 tvättar per säsong i Östersjön och 5-6 på Västkusten. Det finns tvättar för både motor- och segelbåt med maxbredd 4 m, maxdjup 2 m och maxlängd 42 fot. Den största kostar
ca 500.000:- SEK.

2. Gå loss med borsten
Ta ett dopp med borsten när det börjar växa på. Man kan också köpa en så kallad Skrubber med vars hjälp man kan skrubba bottnen stående på bryggan. Tredje alternativet är att anlita en dykare som rensar båtarna i hamnen.

3. Skaka om tulpanens värld
Man använder sig av ultraljud. En sändare monteras inne i båten och epoxilimmas mot skrovet. Ultraljud sänds ut längs skrovet och gör att djur och sjögräs inte trivs. Utrustningen kan användas på plast, aluminium och stål på båtar mellan 20 och 65 fot. Priset för båtar upp till 10 m är ca 12.000:- SEK och för båtar upp till 20 fot ca 20.000:- SEK. På fråga om detta fungerar blev det ett lite svävande svar att vad hon hört så fungerar det.

4. Alla uppskattar inte en nypa luft
Havstulpaner och alger dör om de kommer upp i luften. Rådet var att dra upp båten på land. Metoden lämpar sig bäst för mindre motorbåtar.

5. Skapa ett månlandskap
En skrovduk skapar ett månlandskap utan både syre och sol. Påväxt nöts också bort när båten rör sig på duken. Lämpar sig för motorbåtar upp till 32 fot. Pris 5.000 till 10.000 SEK. Medaljens baksida är att dukens undersida är kraftigt beväxt vid säsongens slut.

6. Lev det söta livet
De flesta alger och djur, inklusive havstulpaner kan inte leva i sötvatten. Rekommendationen är att köra in båten i sötvatten när påväxten börjar sätta sig. Ligg kvar ett par dagar.

Slutsatsen blev att ultraljud är det bästa och bekvämaste alternativet om detta fungerar. Återstår att visa. Av övriga metoder är borsttvätten ett intressant alternativ men det förutsätter att det inte behövs någon maskinist utan att båtägaren kan sköta den själv.

Det var en intressant presentation som följdes av en ganska livlig diskussion.