Hamninformation

Välkommen till Höganäs småbåtshamn

Information om småbåtshamnen i Höganäs

Hamnen är en arrendehamn och för driften ansvarar Höganäs BåtsälIskap.
Hamnmästare är Tobias Bolin, som träffas antingen på hamnkontoret mellan Kl. 08.00 – 09.30 eller på telefon  +46 72 500 04 48.
Serviceavgifter för gästbåtar:
Kr 200 SEK per dygn. För båtar överstigande 10 meters längd 250 SEK per dygn. I avgiften ingår el, vatten, dusch och toalett. 40 SEK för tvättmaskin och tork.
Serviceavgiften erläggs för varje påbörjat dygn räknat från 12.00-12.00.
Taxa för Höganäs småbåtshamn
Hamnavgifter utgöres av:
1. Årsavgift, som skall erläggas av båtägare med tilldelad båtplats.
2. Vinteruppläggning.
3. Yrkesfiskaravgift, som skall erläggas av registrerad yrkesfiskare som inte har fast båtplats i Höganäs småbåtshamn.
4. Serviceavgift, som skall erläggas för gästbåt för varje påbörjat dygn då hamnen utnyttjas. Dygnet räknas från klockan 12.00 – 12.00.
Årsavgifter:
Båtplats vid kaj eller brygga
Bredd i m Avgift i SEK
1,5 – 2,0 1787:-
2,0 – 2,5 2344:-
2,5 – 3,0 3008:-
3,0 – 3,5 3681:-
3,5 – 4,0 4350:-
4,0 – 4,5 5183:-
4,5 – 5,0 6578:-

För båt, under seglingssäsongen förvarad på land inom hamnområdet, utgår säsongsavgift med 500 SEK upp till 6 meters längd och med 830 kronor för båtar över 6 meters längd. Optimistjollar är befriade från avgift.

Vinteruppläggning:
Bredd i m Avgift i SEK
1,5 – 2,5 765:-
2,5 – 3,0 1020:-
3,0 – 3,5 1330:-
3,5 .- 4,0 1660:-
4,0 – 4,5 2040:-
4,5 – 5,0 2450:-

 

Yrkesfiskaravgift:
Kontakta Hamnmästaren för priser 072 – 500 04 48
Serviceavgift:
200:-/dygn inkl. el För båtar med maxlängd 10 meter 
250:-/dygn inkl. el För båtar överstigande 10 meters längd
Övriga avgifter:
Slipavgift Slipbom, en öppning upp eller ner:                                  100:- (automat)

Slipbom, två öppningar upp eller ner samma dag:           130:- (automat)

Slipbom,10 öppningar upp eller ner, giltig 3 år:                 600:- (automat)

Slipbom, fria passager i ett år, (kontakta hamnmästare): 1000:-

Utnyttjande av telferkran. 800:-/ upp eller ned med klubbens vagn och traktor

700:-/ upp eller ner med klubbens traktor och egen vagn

600:-/ upp eller ner med egen bil/traktor och vagn

Utnyttjande av telferkran, kommersiellt och för båtar ej hemmahörande i hamnen. 1000:-/ upp och ned
Utnyttjande av telferkran för mastlyft 250:-/lyft
Utnyttjande av telferkran för mastlyft (ej medlem och för företag) 500:-/lyft
Lyft för reparation eller avtvättning (tidsbegränsat)

Person som är permanent boende i hamnen och utnyttjar duschutrymmet

400:- (endast medlemmar)

1500:-/år

Endast av Höganäs Båtsällskap godkända personer får manövrera telferkranen.
Markhyror:
För byggnad 115:-/m² och år, dock lägst 450:-. (Upplåtelse genom individuella kontrakt)
Uppläggningsplats:
För båtvagnar 550:- / år inkl transport
För båtvaggor 250:- / år inkl transport
Särskilda besämmelser:
Årsavgiften avser verksamhetsår 1/1 – 31/12 och skall efter fakturering erläggas i förskott. Kvitto på erlagd avgift skall fastsättas på från kajen väl synlig plats på båten.
Vinteruppläggning avser tiden 1/10 – 25/5 nästkommande år och särskild avgift härför skall erläggas i förskott.
Vid utebliven likvid förfaller rätten till anvisad båtplats.
Serviceavgiften får under tiden 1/10 – 30/4 reduceras till vinterpris och det är beroende på båtbredd. Förutsättning härför är att ingen service i hamnen utnyttjas. Kontakta Hamnmästaren för pris 0725000448.
 

Föreskrifter, båtplats.

I Avgifter, ansvarsförsäkring, adresser, mm.

A. Höganäs Båtsällskap, nedan kallat HBS, äger rätt att med omedelbar verkan häva avtalet om årsavgiften ej inbetalats senast den sista december året före det år avgiften avser.

B. Kontraktets giltighet förutsätter att båtägaren innehar giltig ansvarsförsäkring som täcker skador på tredje part.

C. Adressändring ävensom ändrade ägarförhållanden, avseende båten, skall anmälas skriftligen till HBS.

D. Båtägaren skall, när kontrollmärke erhållits, anbringa detta på båten så att det lätt kan ses från bryggan.

II Båtplatser mm.

A. Förtöjning, utom tillfällig sådan vid utrustningskaj o dyl., får endast ske på förhyrd plats. HBS äger rätt att på båtägarens bekostnad, ansvar och risk omedelbart flytta felaktigt förtöjd båt.

B. HBS äger rätt att fritt förfoga över förhyrd plats under den tid som båtägaren inte utnyttjar denna. Båtägaren äger inte rätt att upplåta platsen i andra hand.

C. Den som hyr båtplats utan förtöjningspålar skall på egen bekostnad anskaffa och utlägga akterförtöjning. Sådan förtöjning skall vara försedd tillräckligt tung förankring och utläggas så att intrång eller hinder ej uppkommer för intilliggande båtar eller passerande båttrafik.

D. Avtalet gäller endast för i avtalet angiven båt och båtplats. Om båtägaren avser att byta båt eller båtplats skall detta i god tid anmälas till HBS som avgör om gällade avtal kan ersättas med nytt.

III Uppläggning av båtar.

A. Avgiften för vinteruppläggningsplats måste vara erlagd innan platsen får tas i anspråk.

B.Vinteruppläggning får endast ske med av hamnmästaren godkänd vagga, vagn e.t.c. och på av honom angiven plats. Hamnmästaren kan endast godkänna vaggan med avseende på dess hanterbarhet, ej säkerhet. Vinteruppläggning kan av platsskäl ej beredas samtliga båtägare.

C. Båtägaren ansvarar för landsättning, uppläggning och sjösättning av sin båt. Senast 10 dagar efter landsättningen skall bojförtöjning upptagas och omhändertas av båtägaren. Undantag från det senare kan medges av hamnmästaren.

D. Uppallningsmaterial, bockar, vaggor, vagnar e.t.c. skall märkas med namn och båtplatsnummer och får bara ställas upp på anvisat område. Uppläggningsmaterialet skall snarast avlägsnas från vinteruppställningsplatsen som också skall städas från burkar och annat vårrustningsmaterial, dock senast inom en vecka från den dag båten sjösättes eller bortforslats. Om båtägaren bryter mot denna bestämmelse äger HBS rätt att på båtägarens bekostnad transportera bort godset och städa uppställningsplatsen.

E. Upplagd båt skall sjösättas eller avlägsnas från uppställningsplatsen senast 25:e maj. Om båt kvarligger efter detta datum , utan att särskild överenskommelse har träffats med hamnmästaren, äger HBS rätt att bortforsla båten på ägarens bekostnad och risk.

F. Privat båtvagn för vinteruppställning av båtar får ej varaktigt uppställas inom hamnområdet efter sjösättningen.

IV Övriga ordningsföreskrifter

A. Bryter båtägaren mot dessa föreskrifter, hamnordningen eller taxa ävensom underlåter att efterkomma hamnmästarens meddelanden och anvisningar, äger HBS rätt att med omedelbar verkan häva avtalet utan återbetalning av de avgifter som båtägaren erlagt.

 
Höganäs Båtsällskap, Småbåtshamnen 2, 263 39 Höganäs
Telefon, Hamnmästare: +46 725000448
E-post, Hamnmästare: hamnmastare@hbs.se
HBS bankgironummer 5325-6012

 

Sidan uppdaterad 2021-02-05