Miljökrav

Miljökrav i Höganäs Småbåtshamn
I vårt samhälle ökar kraven hela tiden på att alla verksamheter skall ge så liten miljöpåverkan på omgivningen som möjligt. Båtlivet är inte undantaget som alla säkert uppmärksammat i media. I kriterierna för Blå Flagg står det:• Hamnens avloppssystem, hamnbassängen samt hamnens direkta omgivningar skall vara opåverkade av föroreningar från reparations- och tvättområden.

Det är en stark skrivning och HBS måste nu vidta ytterligare åtgärder för att   möta  dessa krav. Genom att själva ta initiativet och arbeta med frågorna undviker vi förelägganden från miljöförvaltningen och kan därigenom arbeta efter vår egen planering. Vi börjar nu med att införa striktare regler för hanteringen av båtarna på land. När det gäller tvättområdet så skall det rengöras efter tvätt. En spolplatta med rening är installerad.

Miljökrav för båtar i Höganäs Småbåtshamn
Underhåll av båtbottnar
• Blästring är absolut förbjudet i hamnområdet
• Slipning av järnkölar och järnskrov med t ex vinkelslip tillåts om presenningar hängs ned från båtens sidor så att sprut inte kan tränga ut på hamnplanen eller intilliggande båtar. Marken skall också täckas med presenning som samlar upp alla sliprester som sedan läggs i miljöcontainerns behållare för färgrester. Undantaget är lätt slipning av små områden, myntstorlek, om slipresterna sopas upp och grannbåtar skyddas.
• Vid grov slipning, skrapning eller användning av färgborttagningsmedel för att avlägsna bottenfärg på båtbotten och köl, skall marken täckas med plast/presenning och avfallet läggas i Miljöcontainerns behållare för färgrester.
• Lätt slipning av bottenfärg inför övermålning kan göras utan att täcka marken, men dammet som lägger sig på marken skall sopas upp.
Glykol i sjövattensystemet
Mesta möjliga av glykolen skall samlas upp när motorn startas på våren och glykolen hällas i avsedd behållare i miljöcontainern. Detta kan i de flesta fall göras genom att hänga en spann under avgasröret alt att man trycker in en slang i avgasröret som leder till ett uppsamlingskärl.
Bränslepåfyllning
Bränslepåfyllning från dunk när båt ligger i vattnet bör undvikas. Om man ändå behöver fylla från dunk bör en Hävertpump användas och absorbtionsduk läggas runt tanköppningen. INGET bränsle får komma i vattnet. Skulle olyckan vara framme finns en läns i miljövårdslådan hos Hamnmästaren för att förhindra spridning av bränslet.
Tvättning vid torrsättning
• Vid klubbarrangerad torrsättning med vår hamnkran skall båtarna spolas på plattan under lyftkranen. Plattan sopas med jämna mellanrum och avfallet läggs i avsedd behållare i miljöcontainern.
• Vid spolning av enstaka båtar på spolplattan skall plattan rengöras efter varje båt.
• För de båtar som spolas på uppställningsplatsen gäller att marken rengörs efter spolning och avfallet läggs i miljöcontainern.
Höganäs 2011-02- 28HBS Styrelse