Ordningsregler

Hamnordning för Höganäs Båtsällskaps småbåtshamn.

I
Tillämpningsområde.
A. Ordningsföreskrifterna för hamnen och till hamnen räknas hamnområdena med inloppsrännor, vågbrytare, kajer, bryggor och släpställ.
B. Hamnen förvaltas av HBS. Under HBS handläggs verksamheten av hamnmästaren.
II
Båtplatser
A. Förtöjning skall göras med ändamålsenligt förtöjningsgods och får endast ske på tilläggs- eller förtöjningsplats som anvisas av hamnmästaren. Varje båt skall vara försedd med erforderligt antal fendrar för undvikande av skador på andra båtar.
III
Lossning och lastning av gods m.m.
A. Lossning, lastning och uppläggning av gods, däri även inräknat fisk, fisklådor, barlast och spillolja, får endast äga rum på av hamnmästaren anvisad plats.
B. Avfall eller spill av gods, emballage och dylikt som härrör från hantering av gods inom hamnområdet, skall omedelbart bortskaffas genom varumottagarens försorg.
IV
Åtgärder vid skador på hamn, bryggor och övriga anläggningar i hamnen.
A. Föreligger, på grund av bristande underhåll, risk för att fartyg eller båt skall sjunka, äger HBS på båtägarens bekostnad bortskaffadensamma.
B Har fartyg eller båt sjunkit i hamnen åvilar det båtägaren att omedelbart bärga båten. Underlåtes detta äger HBS rätt att på dennes bekostnad vidta motsvarande åtgärder.
C. Har kaj, brygga eller annan hamnen tillhörig egendom skadats, åligger det den som medverkat till skadans uppkomst att snarast göra anmälan till hamnmästaren och ersätta uppkommen skada.
V
Användande av eluttag.
A. Nätanslutna elapparater, handverktyg och sladdar med anslutningsdon, skall uppfylla bestämmelserna för utomhusbruk.
B. Från eluttag till elapparaten får längden på sladden ej överstiga 50 meter.
C. Hamnmästaren kan, förutsatt att kapacitet i ledningsnätet finnes, bevilja tillstånd till eluppvärmning av såväl sjösatta som vinterupplagda båtar.
VI
Övriga ordningsföreskrifter.
A. Avfall får ej kastas i hamnen eller på hamnområdet i övrigt.
B. Toaletter får ej användas då båten ligger i hamn. Undantag för båtar med toaletter anslutna till sluten tank. Toalettankar får ej tömmas i hamnen.
C. Båtägare eller befälhavare är skyldig att åtlyda de föreskrifter och anvisningar beträffande nyttjande av sjösättningsramp och utrustningskaj, förtöjning, ankring och förflyttning, som med hänsyn till trafiken och ordningen i hamnen meddelas av hamnmästaren.
D. Båt får ej framföras i med högre hastighet än 3 knop i hamnen.
E. Cykelåkning är förbjuden på bryggor, pirar och kajer.
F. Badning förbjuden.
G. Öppen eld och grillning endast vid grillplats.
H.. Allt blästringsarbete är förbjudet inom hamnområdet.
VII
Miljökrav i Höganäs Småbåtshamn gällande from 2011.
I vårt samhälle ökar kraven hela tiden på att alla verksamheter skall ge så liten miljöpåverkan på omgivningen som möjligt. Båtlivet är inte undantaget som alla säkert uppmärksammat i media. I kriterierna för Blå Flagg står det:Hamnens avloppssystem, hamnbassängen samt hamnens direkta omgivningar skall vara opåverkade av föroreningar från reparations- och tvättområden.

Det är en stark skrivning och HBS måste nu vidta åtgärder för att möta dessa krav. Genom att själva ta initiativet och arbeta med frågorna undviker vi förelägganden från miljöförvaltningen och därigenom arbeta efter vår planering. Vi börjar nu med att införa regler för hantering av båtarna på land. När det gäller tvättområdet så börjar vi undersöka lämplig utrustning och hur båtarna skall hanteras.

Miljökravför båtarna i Höganäs.
Underhåll av båtbottnar
Blästring är absolut förbjudet i hamnområdet
Slipning av järnkölar och järnskrov med t ex vinkelslip tillåts om presenningar hängs ned från båtens sidor så att sprut inte kan tränga ut på hamnplanen eller intilliggande båtar. Marken skall också täckas med presenning som samlar upp alla sliprester som sedan läggs i miljöcontainerns behållare för färgrester. Undantaget är lätt slipning av små områden, myntstorlek, om slipresterna sopas upp och grannbåtar skyddas.
Vid grov slipning, skrapning eller användning av färgborttagningsmedel för att avlägsna bottenfärg på båtbotten och köl, skall marken täckas med plast/presenning och avfallet läggas i Miljöcontainerns behållare för färgrester.
Lätt slipning av bottenfärg inför övermålning kan göras utan att täcka marken, men dammet som lägger sig på marken skall sopas upp.
Glykol i sjövattensystemet
Mesta möjliga av glykolen skall samlas upp när motorn startas på våren och glykolen hällas i avsedd behållare i miljöcontainern. Detta kan i de flesta fall göras genom att hänga en spann under avgasröret alt att man trycker in en slang i avgasröret som leder till ett uppsamlingskärl.
Bränslepåfyllning
Bränslepåfyllning från dunk när båt ligger i vattnet bör undvikas. Om man ändå behöver fylla från dunk bör en Hävertpump (Biltema 37:- ) användas och absorbtionsduk läggas runt tanköppningen. INGET bränsle får komma i vattnet. Skulle olyckan vara framme finns en läns hos Hamnmästaren för att förhindra spridning av bränslet.
 

Höganäs 2011-09-18

HBS Styrelse