Stadgar

Stadgar för Höganäs Båtsällskap
Bildat den 2 April 1976 efter sammanslagning av Höganäs Båtförening (HBF) och Höganäs Segelsällskap (HMSS)
Ändamål §1 Sällskapet skall ha till huvudsakligt ändamål att:
a främja all båtsport
b verka för sjövett och praktiskt handhavande av båtar i vattnet och på land
c tillvarataga medlemmarnas intressen i hamnfrågor och andra frågor av gemensam natur
d bedriva ungdomsverksamhet
e vårda föremål från fd. Höganäs Sjöfartsmuseum
Medlemskap §2 Medlem i Sällskapet kan den bli som har båt i Höganäs hamn eller eljest hyser intresse för båtsport
  §3 Medlemskap räknas från den tidpunkt då medlemsavgiften (årsavgift) erlagts.
  §4 Medlem som brutit mot Sällskapets stadgar eller handlat mot hederns bud, kan av styrelsen uteslutas ur Sällskapet. Beslut om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen ifråga givits
möjlighet att inom 14 dagar yttra sig i ärendet. Beslut om ute slutning skall delges medlemmen skriftligt. Medlemmen kan överklaga beslutet genom att inom 14 dagar efter att han/hon
fått del av det skriftliga, anmäla besvär hos styrelsen. Ärendet skall då föreläggas närmast följande allmänna möte eller års-möte och särskilt anges i kallelsen till detta möte, till vilket klaganden kallas såväl skriftligt som muntligt.
 Styrelse §5 Styrelsen består av ordföranden och av minst fyra ledamöter valda av årsmötet. Ordföranden väljes för ett år. Ordinarie ledamot väljes för två år. Dock väljes 1976 hälften av de ordinarie ledamöterna endast för ett år, så att i fortsättningen hälften av styrelsen väljes varje år. Suppleant väljes för ett år.
§6 Styrelsen utser inom sig kassör, sekreterare och ungdomsledare. Därutöver utser styrelsen en extern revisor. I styrelsen skall en ledamot representera motorbåtsägarna, en kölbåtsägarna och en jolleseglarna
  §7 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsför då minst 1/3 av ledamöterna är närvarande.
  §8 Styrelsen äger inom sig utse ett arbetsutskott besående av högst tre ledamöter jämte ordförande och kassör. Styrelsen kan delegera handläggningen av löpande ärenden till arbets utskottet.
 Årsmöte §9 Årsmötet skall hållas senast under mars månad varje år. Styrelsen skall sända skriftlig kallelse till samtliga ledamöter 14 dagar före årsmötet.
§10 Vid årsmötet förekommer följande ärenden:
1) Fråga om mötets behöriga utlysande
2) Val av dels ordförande dels sekreterare för mötet.
3) Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
4) Verksamhetsberättelse.
5) Revisionsberättelse.
6) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7) Val av
a. ordförande för ett år
b. ledamöter för två år
c. suppleanter för ett år
d. en klubbrevisor samt en suppleant till denne för ett år
e. tre ledamöter till valberedning
f. förslag väckt av styrelsen eller inlämnat till styrelsen av medlem.
 Allmänt Möte §11 Allmänt möte utlyses om styrelsen eller minst 1/3 av Sällskapets medlemmar påfordrar det. Till allmänt möte kallas som till årsmöte. Allmänt möte är beslutande i frågor som föranlett dess inkallande.
Rösträtt §12 Rösträtt tillkommer medlem som erlagt årsavgift, varit medlem hela föregående verksamhetsår och som under året uppnår en ålder av lägst 15år. I frågor som gäller ungdoms-verksamheten äger dock alla medlemmar rösträtt oavsett ålder. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
Beslut §13 Årsmöte och allmänt möte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.
§14 Beslut, utom i frågor som gäller stadgeändring eller upplösning, fattas med acklamation eller avgöres genom votering, varvid i sakfrågor utgången bestämmes genom relativ majoritet.Votering sker öppet om icke sluten sådan begäres. Vid lika röstetal gäller det förslag som ordföranden biträder utom vid sluten omröstning och vid val då lottning företages.
 Årsavgift §15 Årsavgiftens storlek fastställes av årsmötet.
Verksamhetsår §16 Verksamhetsår och räkenskapsår omfattar kalenderåret.
Revision §17 Sällskapets verksamhet och förvaltning revideras av en extern revisor samt en klubbrevisor vald på årsmötet.
Ungdomsverksamhet § 18 Ungdomsverksamheten handhaves av ungdomssektionen under ledning av ungdomsledaren. Denne skall vara ordinarie styrelseledamot.
Sjöfarts Museum § 19 Sällskapet förvaltar föremål från fd.Höganäs Sjöfartsmuseum.
  §20 Om Sällskapet upplöses skall museets samlingar överlämnas till Höganäs Museum.
 Ordningsregler §21 Följebåtarna med åror och motorer skall endast användas som följe- och räddningsbåt.
Stadgeändring §22 För ändring av dessa stadgar fodras beslut med minst 2/3 av vid årsmötet angivna röster.
 Upplösning §23 Beslut om upplösning av Sällskapet skall fattas vid två på varandra följande allmänna möten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Beslutet skall stödjas av minst 2/3 av närvarande
medlemmar.
§24 Vid upplösning av Sällskapet ska eventuella tillgångar komma båtsporten till godo, dock med undantag för vad i §20 stadgas.
Stadgarna ändrade till nuvarande formulering av ordinarie årsmöte i Höganäs Båtsällskap lördagen den 12 mars 2011.
Bo Lingebrant André Nilsson
ordförande sekreterare
Senast uppdaterat 2013-03-12